Algemene Voorwaarden

1. Algemene bepalingen

1.1 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening van een bestelformulier voor dienstverlening of levering van goederen, of vanaf de levering van goederen en/of diensten, of vanaf facturatie ervan, welke er ook eerst gebeurt.

1.2 Deze verkoopsvoorwaarden zijn van kracht vanaf de ondertekening van een bestelformulier voor dienstverlening of levering van goederen, of vanaf de levering van goederen en/of diensten, of vanaf facturatie ervan, welke er ook eerst gebeurt.

1.3 Alle vroegere mondelinge of schriftelijke afspraken en overeenkomsten met betrekking tot het voorwerp van deze Verkoopsvoorwaarden, worden als niet geldig beschouwd en vervangen door de voorwaarden hierin vermeld. Geldige, getekende contracten worden aangevuld met deze bepalingen.

1.4 De overeenkomst wordt aangegaan op basis van de prijzen en tarieven geldig op de datum van ondertekening van het bestelformulier waarop deze Verkoopsvoorwaarden van toepassing zijn.

1.5 Bij annulering van een bestelling door de klant zullen de reeds gemaakte kosten door Kassas Service voor het uitvoeren van deze bestelling steeds doorgerekend worden aan de klant, ongeacht het bedrag van de bestelling of bedrag van deze kosten.

2. Diensten

2.1 Alle diensten geleverd door Kassas Service zijn onderhevig aan deze Algemene Voorwaarden.

2.2 Bij aanvraag van een offerte voor deze diensten worden niet-limitatieve prijsraming opgegeven. Een afwijking tussen offertebedrag en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

2.3 Alle offerten zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij ander vermeld. Bij aanvaarding van de offerte door de klant zal steeds een bestelbon worden opgemaakt worden.

2.4 Bij ondertekening van een bestelbon voor diensten waarop Voorwaarden van toepassing zijn, kan tot 40% van het offertebedrag als voorschot gefactureerd worden door Kassas Service

2.5 Bij afwerking van de geleverde diensten wordt het volledige bedrag gefactureerd, verminderd met het eventueel reeds betaalde voorschot.

2.6 Alle kosten die door Kassas Service gemaakt worden voor de ontwikkeling van specifieke toepassingen, inclusief licenties voor aanschaf en gebruik van software, blijven ten laste van de klant, tenzij dit anders schriftelijk overeengekomen wordt.

2.7 Diensten die over een periode van meer dan 30 kalenderdagen lopen kunnen door Kassas Service maandelijks gefactureerd worden in functie van het verloop van de werken.

3. Goederen

3.1 Alle goederen geleverd door Kassas Service zijn onderhevig aan de Algemene Voorwaarden.

3.2 Bij aanvraag van een offerte voor deze goederen worden niet-limitatieve prijsramingen opgegeven. Een afwijking tussen offerte en werkelijk gefactureerd bedrag zal nooit aanleiding geven tot nietigverklaring  van deze overeenkomst, of tot gerechtelijke vordering  vanwege de klant.

3.3 Alle offerten zijn geldig gedurende 14 kalenderdagen tenzij anders vermeld.

3.4 Bestellingen van meer den € 500,00 excl. BTW dienen steeds te gebeuren door middel van een bestelbon. Hierbij kan Kassas Service de klant vragen een bedrag  van 30% van het offertebedrag als voorschot te betalen.

3.5 Goederen worden steeds en uitdrukkelijk vervoerd  op kosten en risico van de klant.

3.6 Bij levering van bestelde goederen wordt het volledige verschuldigde bedrag gefactureerd. De klant dient het resterende bedrag te betalen volgens de betalingsvoorwaarden vermeld op de factuur.

3.7 Geleverde goederen blijven eigendom van Kassas Service tot volledige betaling van het volledige verschuldigde bedrag (basisbedrag vermeerderd met nalatigheidsintresten en kosten) heeft plaatsgevonden. De klant  verbindt zich ertoe de geleverde goederen in de originele staat te bewaren totdat de volledige betaling uitgevoerd is. Bij niet betaling van de factuur na 15de dag na verzending van een aangetekende aanmaning, kan Kassas Service de teruggave van de goederen eisen en de overeenkomst ontbinden van rechtswege door middel van een eenvoudig aangetekend schrijven. Deze ontbinding ontslaat de klant niet van enige verantwoordelijkheid tot betalen kosten nalatigheidsintresten.

4. Klachten

4.1 Klachten betreffende de geleverde goederen en/of diensten kunnen niet aanvaard worden wanneer zij niet schriftelijk bij Kassas Service toekomen binnen de zeven dagen na levering. Verborgen gebreken dienen gemeld te worden binnen de zeven dagen na ontdekking.

5. Betalingsmodaliteiten

5.1 De facturen van Kassas Service zijn contant betaalbaar tenzij anders vermeld op het factuur.

5.2 Het niet betalen van de factuur op de vervaldag, stelt de klant van rechtswege, automatisch en zonder aanmaning in gebreke en brengt de aanrekening van verwijlintresten, berekend op basis van de referte interestvoet van de Europese Centrale bank met zich mee, met een minimum van 5% op jaarbasis.

5.3 Het bedrag van de factuur wordt automatisch, zonder ingebrekestelling, bij de eerste aanmaning verhoogd met 10% en een minimum van 25 EUR als schadeloosstelling voor buitengerechtelijke invorderingskosten en contractuele schade, onverminderd andere relevante invorderingskosten.

5.4 Kassas Service houdt zich het recht voor, een maximum factuurbedrag te bepalen afhankelijk van de betalingen van de klant. Indien dit maximum bereikt wordt kan de klant tijdelijk geen verdere betaalbare diensten aanvragen of verdere betaalbare transacties doorvoeren tot betaling van de factuur of facturen.

6. Wijzingen

6.1 Kassas Service mag te alle tijde, om organisatorische of technische redenen de technische specificaties of eigenschappen van haar diensten veranderen. De klant wordt hiervan voorafgaand op de hoogte gebracht indien deze verandering zijn gebruik van de diensten beïnvloedt.  Bij hoogdringendheid wordt de klant niet later dan één week na de verandering op de hoogte gebracht, zonder dat dit aanleiding geeft tot enige vergoeding.

6.2 Kassas Service behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven op elk ogenblik te wijzigen. Klanten met een geldig schriftelijke overeenkomst worden steeds minstens één maand voor het ingaan van de nieuwe prijzen en tarieven van deze verandering schriftelijk op de hoogte gebracht.

6.3 Kassas Service behoudt zich het recht voor deze Verkoopsvoorwaarden op elk ogenblik te wijzigen zonder waarschuwing. De wijzingen zijn van kracht vanaf het ogenblik van publicatie ervan op de website van Kassas Service. Op http://www.kassas.be Terms and conditions.

6.4 De klant dient Kassas Service tijdig op de hoogte te brengen van elke wijziging met betrekking tot de bij sluiting van deze overeenkomst verstrekte  informatie. Eventuele schade geleden door Kassas Service of door de klant van het niet tijdig bekendmaken van deze wijziging, blijft steeds ten laste van de klant.

7. Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer

7.1 Kassas Service  brengt de klant hierbij op de hoogte van het feit dat de door de klant verstrekte persoonsgegeven opgeslagen worden in een geautomatiseerd gegevensbestand, en kunnen gebruikt worden voor de commerciële relatie tussen Kassas Service en de klanten enerzijds, het cliënteel beheer, marktonderzoek, gebruikersprofilering, directe marketing en mailing anderzijds, Voorgaande lijst is niet limitatief. De klant heeft ten alle tijde toegang tot deze gegevens en kan ingeval van onjuistheden de verbetering daarvan vragen, overeenkomstig de wetgeving inzake de bescherming  van de Persoonlijke Levenssfeer dd. 8/12/1992.

8. Aansprakelijkheid

8.1 Kassas Service is niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het niet naleven van de bepalingen van deze overeenkomst. Tevens zal Kassas Service  in geen geval en op geen enkele wijze aansprakelijk zijn voor enige schade, waaronder indirecte verliezen, zakelijk verlies, inkomens of winstderving of gemiste besparingen, additionele uitgaven, financieel verlies of verlies of beschadiging van gegevens, die verband houdt met of het gevolg is van de schorsing, beëindiging, storing of kwaliteit van de geleverde diensten.

8.2 Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, blijft de inhoud van gegevensverspreiding en –publicatie in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de klant. Kassas Service wordt niet geacht die te beperken of daarop toe te zien. Noch kan Kassas Service aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van enige publicatie, tenzij dit naar mening van Kassas Service technisch mogelijk is en Kassas Service daartoe verplicht wordt door de wet of een gerechtelijke beslissing.

8.3 Kassas Service sluit alle mogelijke aansprakelijkheid met betrekking tot het doorzenden of ontvangen van informatie, van welke aard dan ook, uit.

8.4 Behoudens andersluidende eerdere schriftelijke afspraken, erkent de klant dat er geen enkele verantwoordelijkheid is van Kassas Service met betrekking tot gegevens eigendom van de klant. De klant dient zelf alle mogelijke maatregelen treffen om de integriteit, confidentialiteit en beschikbaarheid van zijn gegevens te garanderen, tegen o.a. virussen en informaticacriminaliteit.

8.5 Kassas Service is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van andere verstrekkers van welke diensten ook, aangesteld door Kassas Service, of voor fouten of gebreken in hun apparatuur.

8.6 De aanspraken van de klant onder deze overeenkomst sluiten alle andere aanspraken uit en zijn beperkt tot deze uitdrukkelijk vermeld in deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

9. Overdracht

9.1 De klant kan deze overeenkomst of een deel ervan niet overdragen aan een andere rechtspersoon of entiteit zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Kassas Service .

9.2 Door de overdracht worden alle rechten en plichten uit deze overeenkomst overgedragen aan de overnemer die aanvaardt. Overnemer  en overlater dienen Kassa service een door beide getekend bewijs te verschaffen van de overdracht van de overeenkomst.

9.3 De diensten van Kassas Service worden enkel verstrekt voor overeengekomen gebruik. De klant mag deze niet, noch geheel noch gedeeltelijk, ter beschikking stellen, doorverkopen, verhuren of proberen te herverkopen of verhuren, aan eender welke derde partij, tegen eender welke vergoeding.

10. Duur

10.1 Voor doorlopende dienstverlening is deze overeenkomst van kracht voor de duur van minstens één jaar, gerekend vanaf de datum van ondertekening van een bestelbon waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn. Na één jaar wordt de overeenkomst stilzwijgend verlengd voor opeenvolgende perioden van telkens twaalf maanden, tenzij één van de partijen de overeenkomst beëindigt op het einde van een periode, mits een aangetekende schriftelijke opzegging van 90 dagen.

10.2 Voor niet-doorlopende dienstverlening en levering van goederen wordt de duur van deze overeenkomst bepaald door de termijn nodig voor het volledig uitvoeren van de dienst of voor het leveren van bestelde goederen. De overeenkomst neemt een einde nadat beide partijen hun gedeelte van de overeenkomst volledig zijn nagekomen.

11. Wanbetaling, schorsing en beëindiging

11.1 Kassas Service kan zonder verdere waarschuwing na niet betaling van het volledige factuurbedrag, inclusief kosten en intresten binnen de 14 dagen na een eerste schriftelijke aanmaning alle lopende diensten opschorten tot volledige betaling van alle uitstaande saldi. Deze schorsing doet geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen. Deze schorsing kan onder geen enkel beding aanleiden tot gerechtelijke vorderingen vanwege de klant.

11.2 Bij schorsing van de lopende diensten blijven de vaste kosten hiervoor onverminderd doorlopen, en worden deze kosten gefactureerd.

11.3 Indien duidelijk  blijkt dat de klant de uitstaande facturen niet kan vereffenen(bijvoorbeeld wegens faillissement of staking van betaling), of te kennen geeft dit te willen doen, kan Kassas Service onmiddellijk en onherroepelijk deze overeenkomst van rechtswege en zonder ingebrekestelling beëindigen, zonder opzeg of vergoeding. Dit doet eveneens geen afbreuk aan het recht om volledige betaling van alle uitstaande bedragen te eisen.

11.4 Bij zware en/of herhaaldelijke inbreuken op deze overeenkomst vanwege de klant, of bij hoogdringendheid of ingeval een bevel en/of beslissing van de overheid of het gerecht, kan de overeenkomst geschorst of beëindigd worden, zoals vermeld in voorgaande artikels.

11.5 Een schorsing kan enkel opgeheven worden indien er voldoende bewijslast bestaat van het nakomen van alle verplichtingen van de klant.

11.6 In alle gevallen van beëindiging, door Kassas Service of door de klant, blijven alle vergoedingen voor lopende diensten verschuldigd tot de effectieve dag van de beëindiging van de overeenkomst. Bij beëindiging behoudt Kassas Service het recht om de volledige betaling van alle uitstaande bedragen, vermeerderd met intrest te vorderen en een schadevergoeding te eisen voor eventuele schade die het geleden heeft ten gevolge van daden of nalatigheid van de klant.

11.7 Alle eventuele administratieve kosten voor beëindiging van deze overeenkomst, zowel door Kassas Service als door de klant, zijn steeds ten laste van de klant.

11.8 Bij beëindiging van deze overeenkomst worden alle gegevens eigendom van de klant die zich op een computer of server beheerd door Kassas Service bevinden, onherroepelijk verwijderd. Verlies van deze gegevens kan onder geen enkel beding aanleiding geven tot gerechtelijke vordering vanwege de klant.

11.9 Indien Kassas Service niet langer in de mogelijkheid is een bepaald goed of een bepaalde dienst te leveren, om welke reden ook, kan Kasss Service de overeenkomst laten beëindigen op eenvoudige schriftelijk mededeling.

11.10 Geen enkele vorm van beëindiging of schorsing kan aanleiding  geven tot enige vordering, gerechtelijke of andere, vanwege de klant.

12. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

12.1 Deze overeenkomst wordt beheerst door Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Antwerpen.

12.2 In het geval één of meerdere bepalingen van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen.